MetalliPara Fanon Wiki
Advertisement
MetalliPara Fanon Wiki

Here you go.

Masaru Yamamoto.jpeg This user loves Yumeko Shinkai's senpai, Masaru Yamamoto!
Metallicblue.png This user admires METALLICBLUE!
Metallicblue2.png This user admires METALLICBLUE2!
MetallicBlueplus.png This user admires METALLICBLUE+!